Rủi Ro Của đảo Ngọc Phú Quốc


Và màu sắc ấy được đem đến một phần bởi SOHO China, tập đoàn mà bà và ông Pan (hiện là Chủ tịch tập đoàn) đã cùng nhau gây dựng.

Who Voted for this Story
Username:

Password:

Remember:
  • Follow @pligg_templates on Twitter

  • Copyright © 2020 TPPO  |  Powered by Pligg CMS  |  Designed by Pligg Hosting